PROSER

19/03/2018 15:20:33

Medi ambient

Proyectos y Servicios, S.A.U. (PROSER) és conscient de la incidència que tant el procés de disseny de projectes, com l'execució de les obres projectades i el control i vigilància de les mateixes, tenen sobre l'entorn natural, social i cultural. Per això, des de l'any 2000, la companyia es va plantejar com a objectiu estratègic l'adopció de pràctiques respectuoses amb el medi ambient, tant en el procés de desenvolupament de projectes com en el control i vigilància d'obres, més enllà de l'estricte compliment de la normativa vigent, ja que les activitats d'enginyeria relacionades amb el sector de construcció, amb el seu adequat disseny i gestió, poden contribuir en gran mesura a minorar o evitar les incidències que solen generar les obres en els diferents àmbits del medi ambient.

Per això disposa d'un sistema de gestió mediambiental, certificat segons UNE-EN ISO 14.001-2004, i integrat en el sistema de gestió general de la companyia, d'aplicació en totes les activitats i centres de treball.

 

Les bones pràctiques

Les bones pràctiques mediambientals responen als següents àmbits:

 • Relació amb la societat

  La relació amb les persones és clau en el bon fer dins de les activitats de PROSER. La formació, l’atenció de les persones que ens envolten, les experiències que compartim i de les que aprenem, són elements que configuren la nostra manera d’estar presents al nostre entorn i peces claus per al resultat final de les nostres activitats.

 

 • Emissions a l’atmosfera

  L’anàlisi adequada de les obres que es controlen o que es dissenyen als projectes que es redacten a PROSER comporta la determinació de les principals activitats causants de les emissions de gasos, pols i partícules a l’atmosfera. Així, en els projectes es defineixen les principals mesures per a reduir les emissions de les activitats més contaminants, com són els moviments de terres, l’activitat i circulació de vehicles i maquinària, i la demolició d’edificacions i estructures.

  D’entre les mesures correctores d’aplicació en aquesta temàtica, que amb major freqüència s’indica la seva obligatorietat de realització en les obres, destaca el reg de camins i aplecs de materials o terres per a la reducció de la pols generada pel trànsit de maquinària o pels propis treballs de l’obra (moviment de terres, treballs amb materials pulverulents, etc.). Així mateix, també resulta fonamental l’adequat manteniment de la maquinària, amb la finalitat de reduir les emissions de gasos contaminants dels seus motors, així com preveure en obra els dispositius necessaris per a la retenció de possibles abocaments contaminants i el seu adequat tractament. Tots aquests aspectes s’incorporen habitualment als projectes tècnics de PROSER. Igualment els nostres equips de control d’obra tenen entre les seves principals missions el compliment estricte de les mesures contemplades en els projectes per minimitzar les emissions en les activitats d’obra.

 

 • Generació de sorolls i vibracions

  La generació de sorolls i vibracions en les obres és un problema temporal, amb un nivell d’intensitat variable, encara que, en ocasions pot ser molt elevat (voladures, demolicions, etc.). No obstant això, en les fases d’explotació de les infraestructures, els sorolls i les vibracions poden tenir importants efectes continus en la població, en la fauna, i fins i tot en l’activitat socioeconòmica, generant afeccions a zones residencials, a centres sanitaris o educatius, a instal•lacions de fabricació o utilització d’equips sensibles, etc.

  Les mesures d'aplicació en relació amb els nivells de sorolls i vibracions es centren en: actuacions correctores d'aquests nivells a l'origen, perquè aquests siguin de menor magnitud; o reduint les molèsties als afectats ajustant el desenvolupament temporal de les obres als requeriments, quant a horaris, dates, usos i costums, de la població i la fauna de l'àrea d'afecció; o, aplicant mesures d'apantallament acústic o vibratori, quan els nivells elevats de sorolls o vibracions no puguin ser evitats.

  En aquest sentit, l'anàlisi i la mitigació/correcció dels nivells elevats de sorolls i vibracions són part essencial en els treballs tècnics que es desenvolupen i incorporen als projectes que PROSER redacta. Així, es desenvolupen detallats estudis acústics i de vibracions, tant de les condicions prèvies de les zones d'actuació com dels nivells que es generaran durant les obres i en la fase d'explotació de noves infraestructures, contemplant amidaments en camp, càlculs predictius i cartografies de nivells acústics en funció de la utilització de la infraestructura, etc.

 

 • Abocaments d’aigua

  L’aigua és un recurs de gran valor i la incidència de les infraestructures que projecta PROSER, bé pel control d’obres específiques o pel disseny d’aquestes obres, abasta des del seu consum, a l’ocupació de riberes, el desviament de lleres o abocaments d’aigües residuals.

  Les actuacions, tant en la fase de projecte com en la de control d’obra, van en la línea d’incrementar l’eficiència en l’ocupació de l’aigua i la reducció dels abocaments associats, així com a evitar afeccions innecessàries al medi hídric natural. Per això, aquesta temàtica és fonamental en el treball de PROSER, des de l’inici de la planificació de qualsevol infraestructura, adaptant-se el disseny d’aquesta i de les seves obres a les característiques del medi aquàtic del seu entorn, minimitzant la seva afecció, y prevenint i dissenyant les mesures preventives/protectores precises per a evitar la generació d’abocaments contaminants a lleres, zones humides o aqüífers.
 •  

 • Ocupació, contaminació o pèrdua de sòls

  El sòl és un recurs no renovable a curt i mig termini, que es caracteritza per la seva gran vulnerabilitat. Per aquest motiu, se li dóna una gran importància a la utilització de mesures que redueixin l’impacte ocasionat.

  Entre les mesures que habitualment s’incorporen als projectes de PROSER destaca la restauració d’àrees afectades per les instal•lacions provisionals d’obra o les limitacions d’accés i ocupació de les mateixes. Igualment és un aspecte fonamental la reducció de l’ocupació de la pròpia infraestructura, ajustant a aquesta finalitat el seu disseny general i, especialment, els moviments de terres
 •  

 • Utilització de recursos naturals

  L’activitat constructiva de noves infraestructures, la definició de les quals es desenvolupa en els projectes de PROSER, s’enfronta a la necessitat d’optimitzar el consum dels recursos naturals que s’empren, que no sempre és directament imputable a la fase d’execució, on es processen els materials que el projecte demanda, però on es pot optimitzar la seva aplicació amb una gestió adequada dels recursos, amb criteris de sostenibilitat ambiental, evitant utilitzacions innecessàries de recursos del medi i minimitzant la generació de residus, aspectes que són pràctica habitual en els projectes de PROSER.
 •  

 • Generació de residus

  Els residus generats durant les activitats de construcció que impliquen els projectes redactats per PROSER, són un dels principals problemes ambientals considerats, doncs aquests residus contribueixen en bona mesura a la degradació mediambiental de l’entorn. Aquest fet s’uneix a l’esgotament d’espais destinats a abocadors i a la necessitat d’optimitzar el consum de recursos. Per aquests motius, és imprescindible elaborar Plans de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, que permetin que en la fase d’obres es dugui a terme una correcta gestió dels mateixos, identificant els residus que es van a generar a les mateixes i les seves característiques, i la previsió de les quantitats que es produiran. Així mateix, en els esmentats Plans, que s’incorporen a tots els projectes de PROSER, s’especifica com tractar cada residu en l’obra i el seu lloc de destinació en funció de la seva tipologia. Finalment, es realitza la gestió de l’obtenció de l’aprovació ambiental i/o administrativa dels Organismes competents pels punts d’abocat/reciclatge dels residus.
 •  

 • Ordenació del territori: (diversitat biològica)

  A més dels factors abiòtics (aigua, atmosfera, sòl), l’execució de les obres projectades per PROSER també tenen una clara incidència sobre factors biòtics, com la vegetació o les especies presents en l’entorn en el qual es desenvoluparan les obres. La conservació de la biodiversitat és un altre dels grans reptes mediambientals que preocupen a PROSER. Les mesures previstes als projectes se centren especialment en la protecció física dels valors naturals de l’entorn, així com el trasllat de les zones d’actuació de les àrees problemàtiques i l’adequació temporal de la planificació dels treballs als cicles vitals de les espècies del medi circumdant.

 • xhtml
 • css 2.1
 • wai AA
Ùltima actualitzación: 18/09/2015